Arveoppgjør

Advokat - Oslo og Sandvika

Ved et arveoppgjør (dødsboskifte) gjennomføres det et totaloppgjør etter avdøde. I første omgang fremskaffer man en oversikt over avdødes økonomiske forhold (eiendeler/aktiva og gjeldsforpliktelser). Deretter kan det bl.a. være aktuelt å taksere og eventuelt selge fast eiendom. Avdødes bankkonti må gjøres opp. Verdipapirer må selges eller overføres til arvingene. Gjeldsforpliktelser må dekkes. Andre forpliktelser så som leieforhold, leasing- og abonnementsavtaler mv. må bringes til opphør. Skatteforpliktelser må avklares og dekkes. Til slutt skal nettoverdiene fordeles mellom arvingene og melding om arv sendes skattemyndighetene.

Skiftet kan gjennomføres av arvingene (privat skifte) eller overlates til det offentlige (offentlig skifte). 

Ved offentlig skifte er det tingretten som har ansvaret for bobehandlingen, og det oppnevnes som hovedregel en bobestyrer som administrerer bobehandlingen. Boet belastes behandlingsgebyret til tingretten og de øvrige omkostningene ved skiftet, herunder bobestyrers honorar. 

Ved privat skifte er det mange som søker advokatbistand for å få hjelp til å gjennomføre bobehandlingen. Årsakene til dette kan være flere. Skiftet kan oppleves uoversiktlig på grunn av boets størrelse og kompleksitet. Det kan være mange arvinger. Arvingene kan bo spredt eller langt unna (f.eks. i utlandet). Arvingene kjenner hverandre ikke. Enkelte arvinger opplever at de må nedlegge stor arbeidsinnsats ved skiftet av boet mens medarvingene høster av deres innsats. I slike tilfelle vil det ofte være hensiktsmessig at arvingene i fellesskap engasjerer en advokat til å forestå skiftet eller deler av dette. Advokatutgiftene trekkes fra i booppgjøret, og fordeles derved på arvingene etter den enkeltes arvebrøk. For dødsboer som omfattes av de gamle reglene om arveavgift, kommer også advokatutgiftene til fradrag ved beregning av arveavgiften. 

I andre tilfeller kan det forekomme uenighet mellom arvingene om ulike sider ved skiftet, som nødvendiggjør juridisk bistand for den enkelte arving.