Barnevern

Advokat - Oslo og Sandvika

Barnevernloven regulerer i hvilke tilfeller barneverntjenesten kan iverksette tiltak i familier med barn. Tiltakene skal etter barnevernloven § 4 - 4 ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien

Om barnevernet finner at det foreligger slike mangler ved omsorgen et barn får som ikke kan rettes med hjelpetiltak, eller at foreldrene motsetter seg foreslåtte hjelpetiltak, kan barnevernet i henhold til barnevernloven § 4 - 12 fremme krav om å overta omsorgen. 

Krav om omsorgsovertakelse skal etter barnevernloven kapittel 7 behandles i fylkesnemnda og fylkesnemnda skal i henhold til barnevernloven § 7 - 8 oppnevne advokat på det offentliges bekostning for de private parter. De private parter kan selv velge hvilken advokat som skal bistå.

Et vedtak i fylkesnemnda kan undergis rettslig overprøving ved stevning til domstolene. De private parter har ved en slik overprøving også krav på å få advokat evnt på det offentliges bekostning.  

Vi har lang erfaring med bistand i barnevernssaker og bistår klienter  både i saker for fylkesnemnd og i saker for domstolene.