Offer etter en straffbar handling

Om du er fornærmet eller etterlatt i sak om straffbar handling som nevnt i straffeprosessloven § 107 a, har du etter nærmere angitte vilkår rett til bistandsadvokat dekket av det offentlige.

Bistandsadvokaten skal, i tillegg til hjelp og støtte, ivareta dine interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken.

Bistandsadvokaten har rett til å være til stede i alle rettsmøter og ved politiets avhør av deg. Bistandsadvokaten kan videre kreve andre etterforskingsskritt, anmode om at det foretas ytterligere etterforskingsskritt, rett til å stille ytterligere spørsmål og under visse forutsetninger rett til å uttale seg om innholdsmessige og prosessuelle spørsmål.

Vi har god erfaring med forskjellige typer bistandsoppdrag. Ved henvendelse om bistand vil vi sørge for at det etableres kontakt med politiet i forbindelse med inngivelse av anmeldelse og etablere kontakt med etterforsker og ansvarlig påtalejurist for videre oppfølgning.