Forsvarer

Enhver som er mistenkt, siktet eller tiltalt for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. 

Straffeprosessloven angir nærmere når en har krav på innsyn i politiets saksdokumenter og krav på at det offentlige dekker utgifter til forsvarer. 

Dersom man blir blir pågrepet og varetektsfengslet, eller det blir tatt ut tiltale, har man krav på å få oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning.

Vi har lang erfaring med bistand som forsvarer i straffesaker. I slike saker vil vi foreta en umiddelbar oppfølgning for å avklare sakens status. Henvendelser fra den privatperson eller foretak det er rettet mistanke eller anklage mot i form av strafforfølgning fra politi og påtalemyndighet, vil raskt bli fulgt opp og det vil bli foretatt innhenting og gjennomgang av saksdokumenter for å få avklart sakens status og vurdert bevisene.