Fri rettshjelp

Fri rettshjelp og straffesaker:

Dersom du som enslig har bruttoinntekt under NOK 246 000 pr år, eller som par under NOK 345 000, og har formue under NOK 100 000, kan du etter søknad ha rett til fri rettshjelp. Dette gjelder som hovedregel kun utvalgte sakstyper angitt i lov om fri rettshjelp § 11 for fritt rettsråd og § 16 for fri sakførsel:

  • Økonomisk oppgjør etter ekteskapsbrudd eller samlivsbrudd.
  • Uenighet om hvor barna skal bo fast, og hvor mye samvær de skal ha med foreldrene.
  • Oppsigelse og avskjedssaker i arbeidsforhold.
  • Voldsofre i erstatningssak mot den voldelige.
  • Erstatning for urettmessig strafforfølgning.
  • Enkelte saker som gjelder leie av egen bolig.

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fritt rettsråd dersom det økonomiske vilkåret er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad.

Fri rettshjelp er en refusjonsordning. Dette innebærer plikt for mottaker til å nedlegge påstand om at det offentlige tilkjennes omkostninger tilsvarende det som er motatt I rettshjelp.

I enkelte sakstyper har man etter lov om fri rettshjelp § 17 krav på fri rettshjelp uavhengig av den økonomiske situasjon. Som eksempel kan nevnes saker med offentlig tvangsinngrep etter barnevernloven og utlendingsloven.

I straffesaker vil tiltalte ha krav på at det offentlige dekker advokatutgiftene. Det samme gjelder enhver person som blir pågrepet og varetektsfengslet. En mistenkt eller siktet kan også etter begjæring få dekket utgifter til forsvarer. En avgjørelse om dette vil bli tatt av retten og vil bero på konkret vurdering.

En fornærmet i saker som nevnt i straffeprosesslovens § 107 a, vil ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige.