Om oppdraget

Våre oppdrag utføres i samsvar med gjeldende regelverk for advokater. Advokatene ved vårt kontor er medlemmer av Den Norske Advokatforening og underlagt Advokatforeningens ”Regler for god advokatskikk”.

Til grunn for oppdraget ligger et tillits- og fortrolighetsforhold mellom klient og advokat. Advokater har taushetsplikt for de opplysninger de får i saken med unntak av det som fremgår av lov, eksempelvis hvitvaskingsloven.

For advokatvirksomhet stilles det dessuten krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av eventuelle erstatningskrav som måtte pådras under utøvelse av virksomheten. Våre advokater har etablert sikkerhetsillelse og er forsikret for eventuelle erstatningskrav iht. gjeldende regler.

Ved innledningen av et oppdrag vil det bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse hvor det spesifiseres hva oppdraget skal gå ut på, oppdragets antatte varighet, beregning av salær og våre faktureringsrutiner. I oppdragsbekreftelsen blir det angitt hvilken timesats som gjelder for oppdraget. I tillegg til selve honoraret kommer utlegg i saken.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage dersom man er misfornøyd med salærets størrelse. Det er en klagefrist på 6 måneder fra klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg, hvis beslutning kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside.