Retthjelpdekning i forsikring


I private forsikringsavtaler som bil-, båt-, hus/innbo-, hytte- og reiseforsikring inngår normalt en rettshjelpsdekning.

Vilkårene og egenandel vil variere noe mellom de enkelte forsikringsselskapene. Normalt dekkes utgifter til egen advokat med inntil kr 100 000, med en egenandel på kr 4 000 + 20 % av det overstigende.

Det gis normalt ikke rettshjelpdekning i arvesaker, ekteskapssaker, barnefordelings- og barnevernssaker, arbeidsrettsaker og straffesaker. Våre advokater vil, etter gjennomgang av forsikringsavtalen og vilkårene, kunne gi en orientering om hvilke dekningsmuligheter som foreligger.

Rettshjelpdekningen er en refusjonsordning. Dette innebærer at omkostninger som motparten blir dømt til å betale, må tilbakebetales til forsikringsselskapet.

Saksomkostninger som en part blir dømt til å betale, vil ikke bli dekket av rettshjelpforsikringen.